fbpx
בית » תקנון שימוש באתר

תקנון שימוש באתר

תקנון אתר

א. הוראות כלליות

1. אתר האינטרנט www.celebrationbyorel.co.il (להלן: "האתר") משמש כחנות אינטרנטית לרכישת מוצרים ושירותים, והינו בבעלות סלבריישן, מס' ע.מ 067486969 (להלן: "סלבריישן" ו/או "החברה").

2. הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה והוראות התקנות יהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין סלבריישן למשתמש.

3. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא את תקנון האתר וכי הינו מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או סלבריישן ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

4. סלבריישן שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם השינויים לא יחולו על מוצרים ו/או שירותים אשר נרכשו טרם שינוי התקנון.

5. רישומי המחשב של סלבריישן בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

6. יובהר ויודגש כי סלבריישן אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

7. סלבריישן עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וסלבריישן לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

8. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בש"ח. המחירים כוללים מע"מ לפי דין, ואינם כוללים דמי משלוח.

9. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.

10. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

11. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

12. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה וההיפך.

ב. הרשמה לאתר סלבריישן וביצוע הזמנות באתר

1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמין רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.

2. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

3. על מנת להבטיח את השלמת ההזמנה ואספקתה, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, סלבריישן לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לסלבריישן בגלל פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

4. עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמין, תבצע סלבריישן בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין בדבר אישור העסקה.

5. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי סלבריישן יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

6. ככל ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והעסקה תבוטל, או לחילופין יידרש המזמין למסור אמצעי תשלום אחר.

7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני סלבריישן במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא סלבריישן מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא יהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לסלבריישן ו/או תבטל את החיוב ככל שבוצע. יודגש כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית סלבריישן להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין יקבל את הצעת סלבריישן, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמין אינו מעוניין במוצר החלופי, סלבריישן תבטל את העסקה ולמזמין לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לידי המזמין.

8. יודגש כי כל מזמין רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

• המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

• המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

9. יובהר כי סלבריישן תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:

• אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.

• אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר ו/או של סלבריישן.

• אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

• אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

• אם ישנו חוב כספים לסלבריישן או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

• אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

10. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמין עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

12. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי סלבריישן, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

14. בביצוע רכישה בסך של למעלה מ-300 ש"ח, לא יגבו דמי משלוח.

ג. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), וכל האמור בסעיף זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ולתקנותיו.

2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

  • ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק הגנת הצרכן, כאמור.
  • במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני סלבריישן, יינתן זיכוי כספי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. במקרה של דואר שליחים עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי.

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם החשבונית והתווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי סלבריישן תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית – תוך 14 יום מקבלתו.

3. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.

4. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה, ניתנים להחזרה תוך יומיים מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

5. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

8. מול מוצר שנרכש בסכום הקטן מ-50 ש"ח לא תינתן האפשרות לקבל החזר כספי.

9. אופן החזרת המוצרים – המזמין ישלח את המוצר חזרה לחברה, כאשר דמי המשלוח יהיו על חשבון המזמין.

ד. אספקה ומשלוחים

1. אספקת הסחורה:

  • אספקה באמצעות דואר רשום: עד 14 ימי עסקים. יתכן וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר לזמן האמור בשל תלות באילוצי דואר ישראל. יובהר, כי ככל וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל, לא תהא כל טענה למזמין כלפי סלבריישן בעניין;
  • אספקה באמצעות דואר שליחים: עד 5 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה;

2. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש אותו ציין המזמין.

3. כתובת למשלוח דואר – הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

4. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזין המזמין בטופס ההזמנה.

5. ימי עסקים – אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

6. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה שצוין במכירה ועל פי תנאי התשלום המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה, ובכפוף להגדרות ברישא לפרק זה.

7. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש טרם הבאת המוצר. סלבריישן מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך שני ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך עד חמישה ימי עסקים. במידה והינך מבטל את המשלוח לאחר יציאתו לחברת המשלוחים ו/או הינך מסרב לקבל את המשלוח מחברת השליחויות תיאלץ לשאת בתשלום בסך 50 ש"ח עבור השליחות.

8. במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תשלח באמצעות דואר רשום.

9. סלבריישן אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעמוד לרשות המזמין כדי לנסות לפתור כל בעיה.

10. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית – אך לא מתחייבת – לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש ובתוספת תשלום. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת סלבריישן לספקה.

7. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

8. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

ה. הגבלת אחריות

1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז סלבריישן שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

2. התצוגה באתר היא להמחשה בלבד. באתר מושקע מאמץ רב כדי שהמוצרים השירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים. כל התמונות באתר, לרבות אופן וצורת ההגשה, וכלי ההגשה המופיעים בהן, מיועדים להמחשה בלבד. ייתכן שינוי בין מראה המוצר באתר למראהו במציאות וכן שגיאות ו/או אי דיוקים בתום לב.

3. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את סלבריישן ו/או את הנהלת האתר.

4. בכל מקרה לא תישא סלבריישן באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

5. סלבריישן אינה אחראית לשימוש שיעשה המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן.

6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמין סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 0527004395 והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

ו. זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של סלבריישן בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של סלבריישן מראש ובכתב.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

5. השם סלבריישן (Celebration by Orel) וכן ה-domain name של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של סלבריישן בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של סלבריישן.

8. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

ז. מדיניות פרטיות

1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של המזמין ובהסכמתו.

2. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירה.

3. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לסלבריישן לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין וללמוד ממנו על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

4. סלבריישן אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

5. סלבריישן נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, סלבריישן לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינים ו/או למי מטעמם אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של סלבריישן.

6. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

ח. סמכות שיפוט

1. רק לבתי המשפט באזור תל אביב-יפו תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.

WhatsApp chat